Algemene voorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden van Droog Video, gevestigd aan de Zieversbeek 6a, 5032AT, Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66929547.

 

Alle content van deze website is eigendom van Droog Video en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als video’s & foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

Algemene Voorwaarden

Offertes

1. De door Droog Video gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.

3. Droog Video stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Droog Video bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Droog Video zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Droog Video het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Droog Video aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Droog Video worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Droog Video zijn verstrekt, heeft Droog Video het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Droog Video is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Droog Video de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Droog Video is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Droog Video derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Droog Video zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Droog Video de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Droog Video daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Droog Video geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Intellectuele eigendom

1. Droog Video behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De opdrachtgevers vrijwaren Droog Video volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Droog Video ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Droog Video. Op alle Droog Video producties rust het auteursrecht. Een Droog Video productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Droog Video. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Droog Video.

3. Droog Video behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4 Al het, door Droog Video, gemaakte ruwe materiaal wordt minimaal 2 jaar bewaard in het archief. Eindproducten worden minimaal 3 jaar bewaard. Droog Video behoud zich het recht om na deze periodes het materiaal te vernietigen.

Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Droog Video op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - na het sluiten van de overeenkomst aan Droog Video ter kennis gekomen omstandigheden geven Droog Video goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Droog Video de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Droog Video bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Droog Video schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

Indien Droog Video aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Droog Video, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Droog Video beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Droog Video of haar ondergeschikten.

5. Droog Video is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Facturatie/Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen hanteert Droog Video1 factuurmoment. Namelijk na de aflevering van de opdracht. Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen geldt: - De 1e termijn bestaat uit 1/3 van de totaal projectprijs. Deze wordt gefactureerd voor de productie van start gaat. - De 2e termijn bestaat uit 2/3 van de projectprijs. Deze wordt gefactureerd na oplevering van het product.

2. Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen geldt: Er wordt pas gestart met de productie wanneer de eerste termijn is voldaan.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken en op een door Droog Video aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Droog Video en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Droog Video onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Reis en verblijfkosten

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet standaard meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

Muziekrechten

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur of later separaat gefactureerd.

Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Promotie

Droog Video behoudt de mogelijkheid om audiovisuele materialen te gebruiken ter promotie.